PROPOZÍCIE

 

PROPOZÍCIE 9. ROČNÍK dm ŽENSKÝ BEH

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Spoluorganizátori: Hlavné mesto SR Bratislava, Mestské časti Bratislava – Ružinov, Staré mesto a Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavský maratón, o.z.

Termín: 09.10.2021

Miesto: Eurovea, nábrežie Dunaja, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika

Čas podujatia: 10:00 - 18:00 hod.

Štart behu:
10:00 hod. – 4 km beh (štart a cieľ Eurovea)
14:00 hod. – 10 km beh (štart a cieľ Eurovea)

Beh mamy s dcérou

V rámci 4 km behu bude opäť vytvorená podkategória, "Beh mamy s dcérou", ktorou by sme radi podporili rodinnú súdržnosť a ešte viac previazali generačné puto medzi mamami a dcérami a ocenili ich spoločný športový výkon. Sme zvedaví, či to budú mamy, ktoré k účasti na pretekoch privedú svoje dcéry alebo naopak. BONUSOM od nás je zvýhodnené štartovné 26 Eur na dvojicu.

Trať: dve disciplíny – 4 km a 10 km
Obe disciplíny budú štartovať vlnovým štartom tak, aby bol štart pre vás čo najkomfortnejší. Ide nám najmä o bezpečnosť, plynulosť a dostatok miesta na trati. Presný rozsah jednotlivých časových vĺn/koridorov zverejní organizátor pred štartom behu. Pri vypĺňaní registračného formulára nezabudnite uviesť svoj predpokladaný čas disciplíny. Ďakujeme.

10 km – výsledný čas:
do 55 minút (tempo do 5:30 min/km)
55 - 60 minút (tempo od 5:30 do 6:00 min/km)
60 - 65 minút (tempo od 6:00 do 6:30 min/km)
nad 65 minút (tempo nad 6:30 min/km)

4 km – výsledný čas:
do 24 minút (tempo do 6:00 min/km)
24 - 26 minút (tempo od 6:00 do 6:30 min/km)
26 - 29 minút (tempo od 6:30 do 7:15 min/km)
nad 29 minút (tempo nad 7:15 min/km)

Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov: Peter Pukalovič
Technický riaditeľ a hlavný usporiadateľ: Jozef Pukalovič
Športový riaditeľ: Tomáš Willwéber

Účastnícky limit: Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 3500 prihlásených bežkýň s riadne zaplateným štartovným, 500 vstupov je vyhradených pre partnerov podujatia a nejde do voľného predaja. Celkový účastnícky limit je 4 000 bežkýň. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku (resp. po zadaní voucher kódu zaslaného organizátorom do prihlasovacieho systému), kedy mu systém pridelí štartové číslo.

Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, ktorý sa prihlásil, ale neuhradil štartovné, resp. nezadal voucher kód, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu (zadávať kód).

Prihlasovanie: on-line a osobne

vo štvrtok: 07.10.2021 od 12:00 do 19:00 hod. (Eurovea)
v piatok: 08.10.2021 od 12:00 do 19:00 hod. (Eurovea)
v sobotu: 09.10.2021 od 10:00 do 14:00 hod. (Eurovea) (najneskôr 2 hodiny pred štartom disciplíny)

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe. Svoju registráciu si môžete skontrolovať v štartovej listine priamo na stráne. bratislavamarathon.com

Štartovné:
15,- € pri zaplatení do 31.07.2021
17,- € pri zaplatení od 01.08.2021 do 09.10.2021
26,- € pre dvojicu v rámci kategórie Beh mamy s dcérou v rámci 4 km behu.

Časť výťažku zo štartovného spolu s príspevkami partnerov podujatia pôjde na dobudovanie športovej časti vybraného športového ihriska v Bratislave v rámci 9. ročníka projektu dm šport zóna. Viac informácií o projekte dm šport zóna a realizácii ihrísk v minulých rokoch nájdete na web stránke podujatia.

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 17.09.2021 má pretekárka možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto podujatia.

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhrady vám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov
 • osobne na mieste prezentácie účastníkov v hotovosti alebo kartou

Kategórie a vekový limit:

Ženy:

 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1983 – 2003/2007)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1972 – 1981)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1962 - 1971)
 • Ž60 - vek 60 - 69 rokov (rok narodenia 1952 - 1961)
 • Ž70 – vek 70 a viac rokov (rok narodenia 1951 a skôr)

Vyhlasovanie výsledkov:

 • Ž absolútne poradie
 • Ž39 – vek do 39 rokov (rok narodenia 1982 – 2003/2007)
 • Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1972 – 1981)
 • Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1962 - 1971)
 • Ž60 – vek 60 – 69 rokov (rok narodenia 1952 - 1961)
 • Ž70 – vek 70 a viacej rokov (rok narodenia 1951 a skôr)

Upozornenie na vekový limit:

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 4 km je 14 rokov, t.j, ročník narodenia 2007 a skôr.

Minimálna veková hranica pri behu s dĺžkou trate 10 km je 18 rokov, t.j, ročník narodenia 2003 a skôr.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel – Eurovea, Bratislava (presné miesto bude upresnené spolu s technickou mapou podujatia):  

 • vo štvrtok 07.10.2021 od 12:00 do 19:00 hod.
 • v piatok 08.10.2021 od 12:00 do 19:00 hod.
 • v sobotu 09.10.2021 od 10:00 do 14:00 hod.
  (najneskôr 2 hodiny pred štartom disciplíny)

Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia a FB.

Štartový balík zahŕňa:  

 • štartovú tašku s množstvom darčekov od partnerov podujatia,
 • štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a zaplatení štartového poplatku do 17.09.2021),
 • občerstvenie na trati (platí pre beh na 10 km),
 • občerstvenie po dobehu do cieľa,
 • medailu po dobehu do cieľa,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie,
 • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

Výsledky: Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na bratislavamarathon.com . Pretekárky budú vo výsledkovej listine zaradené v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu príslušnej štartovej vlny po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com.

Kontakty:
telefón: +421 904 404 638
e-mail: registracia@becool.sk

Vecné ceny: Prvé tri ženy v celkovom poradí v každej z disciplín, vrátane vekových kategórií, získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a uschovania si osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa podľa technickej mapy podujatia.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, šírenia epidémie a súvisiaceho možného ohrozenia zdravia účastníkov a divákov, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného. Kontakt: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika.

Organizátor pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti a správania sa na podujatí pre bežcov, organizačný team a divákov v zmysle príslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.

Tešíme sa na Vás a ďakujeme vám za vašu podporu !!!

 

© 2020 dm drogerie markt, s. r. o.