O PROJEKTE

O projekte

"Viac ako len ďalší beh", tak znie podtitul – motto dm ženského behu, ktorý priniesol nový, ucelený koncept rozvoja behania žien s cieľom podporiť ich v zmene životného štýlu a pomôcť im tak urobiť niečo pre svoje zdravie. Veľa žien a dievčat sa každoročne zapája, a tak zvláda nástrahy trate hlavného mesta. Toľko bežkýň na špecializovanom behu určenom výhradne pre ženy ešte nikdy na Slovensku neštartovalo. 

Za finančnej podpory spoločnosti Be Cool, s. r. o. v spolupráci s generálnym partnerom podujatia spoločnosťou dm drogerie markt vznikol sociálny projekt dm šport zóna. Časť štartovného z dm ženského behu organizátori venujú na dovybavenia časti existujúceho detského ihriska, vždy v inej mestskej časti Bratislavy, športovými pomôckami, slúžiacimi počas roka všetkým deťom k cielenému rozvíjaniu ich pohybových schopností.

Organizačný poriadok

Čl. I

                     Základné ustanovenia

 

(1) BE COOL, s.r.o. so sídlom Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO 35 75 14 52 ako organizátor Podujatia vydáva podľa § 6 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia pod názvom dm ženský beh 2022

(ďalej len „Podujatie“) organizované BE COOL, s.r.o. (ďalej len „Organizátor“).

 

Podujatie je verejným športovým podujatím prístupným verejnosti, ktoré sa koná pre účastníkov na základe ich registrácie u Organizátora, na verejných priestranstvách - komunikáciách dočasne využívaných na realizáciu a organizáciu Podujatia nachádzajúcich sa na Námestí Eurovea a ďalej podľa schválenej mapky trasy Podujatia zverejnenej na stránke bratislavamarathon.com (ďalej len „webstránka Podujatia“).

 

(2) Účelom organizačného a návštevného poriadku  Podujatia je upraviť bezpečnosť, ochranu zdravia, majetku a životného prostredia účastníkov Podujatia a podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na Podujatí. 

 

(3) Tento organizačný a návštevný poriadok Podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na Podujatí.

 

(4) Každý účastník na Podujatí je povinný dodržiavať povinnosti, usmernenia a pokyny:

a) uvedené v tomto organizačnom poriadku Podujatia, 

b) uvedené na informačnom letáku vydanom k Podujatiu a v propozíciách uvedených na webstránke Podujatia, ktoré sú k dispozícii na prezentácii účastníkov Podujatia,

c) bezpečnostného značenia v mieste konania Podujatia,

d) členov usporiadateľskej služby, členov súkromnej bezpečnostnej služby, príslušníkov Policajného zboru a Mestskej (obecnej) polície, ktorí zabezpečujú organizáciu dopravy na verejných komunikáciách a ochranu verejného poriadku na Podujatí, 

e) členov zdravotnej záchrannej služby, hasičských a iných 

záchranných zborov.

 

(5) Účastník Podujatia je fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu Podujatia zdržiava na mieste Podujatia alebo v jeho blízkosti najmä divák, osoba, ktorá sa na Podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti, osoba, ktorá sa na Podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním Podujatia, osoba, ktorá sa na Podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom svojho povolania (príslušník PZ SR, HaZZ, záchranár, novinár, fotograf, člen TV štábu, rozhlasu alebo iného média atď.), akreditovaná osoba.  

 

(6) Účastník sa na Podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.

 

(7) Organizátor Podujatia zodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi Podujatia iba v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky zo strany organizátora Podujatia, úmyselným alebo nedbalostným konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom alebo v inom zmluvnom vzťahu s organizátorom Podujatia, a účastník Podujatia škodu oznámil organizátorovi Podujatia.

 

(8) Hlavný usporiadateľ organizuje a riadi organizovanie Podujatia a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov Organizátora. Bezpečnostný manažér je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého Organizátor Podujatia určil, aby organizoval a riadil činnosť usporiadateľskej služby, pripravoval, riadil, vykonával a vyhodnocoval bezpečnostné opatrenia na mieste konania Podujatia. Usporiadateľ je fyzická osoba označená Organizátorom  oblečená v reflexnej veste s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom. 

 

Čl. II

Oprávnenia usporiadateľa

 

Usporiadateľ je oprávnený

a) presvedčiť sa, či sa na Podujatí chce zúčastniť iba fyzická osoba na to oprávnená,

b) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov konania Podujatia, nemá pri sebe, vrátane príručnej batožiny, alebo na sebe strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, drogy alebo  psychotropné látky,

c) neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na Podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša do priestorov konania Podujatia strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na Podujatí, drogy alebo psychotropné látky,

d) neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na Podujatie fyzickej osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo psychotropných látok, 

e) neumožniť vstup na Podujatie fyzickej osobe, ktorej súd uložil obmedzenie v rámci probačného dohľadu alebo ktorej príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie,

f) upozorniť účastníkov Podujatia na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím správaním porušujú verejný poriadok alebo narušujú pokojný priebeh Podujatia,

g) dať pokyn účastníkom Podujatia na opustenie Podujatia bez náhrady za vstupné, ak po upozornení pokračujú v nevhodnom správaní sa, porušujú verejný Poriadok alebo narušujú pokojný priebeh Podujatia,

h) vyviesť účastníkov Podujatia a ich ďalšiu účasť na Podujatí zakázať bez náhrady za vstupné, ak neuposlúchli pokyn opustiť Podujatie.

ch) vyžiadať si preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s jeho porušením povinnosti účastníka Podujatia, zaznamenať a odovzdať jeho údaje ďalším oprávneným osobám a orgánom 

 

        Čl. III

           Povinnosti a zákazy pre účastníka Podujatia

 

(1) Účastník Podujatia je povinný 

a) dodržiavať pokyny Organizátora Podujatia, usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, Mestskej (obecnej) polície a členov súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na Podujatí a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh Podujatia,

b) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas Podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na Podujatí, zdržať sa požívania drog a psychotropných látok počas Podujatia,

c) strpieť úkony Organizátora, usporiadateľa, príslušníkov Policajného zboru, Mestskej (obecnej) polície alebo člena súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením povinností účastníka Podujatia,

d) po skončení Podujatia sa pokojne rozísť, opustiť miesto konania Podujatia.

 

(2) Účastníkovi Podujatia sa zakazuje vnášať na Podujatie: 

a) strelné zbrane a iné zbrane a predmety, ktorými možno urobiť útok proti telu dôraznejším (napr. dýky, kordy, bodáky, nože, palice, tyče, obušky, sklenené fľaše, stoličky, stojany) s výnimkou, keď má od Organizátora Podujatia súhlas na vnášanie uvedených zbraní a predmetov, 

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,

c) spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky 

poškodzujúce zdravie,

d) alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz ich predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na Podujatí, 

e) drogy alebo psychotropné látky,

f) rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce transparenty, letáky a iné propagačné materiály,

g) mechanicky poháňané stroje a nástroje spôsobujúce 

hluk,

h) zvieratá,

i) laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na účastníkov Podujatia vrátane súťažiacich športovcov a rozhodcov.

j) sa zakazuje navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok.

 

(3) Zákazy uvedené v ods. 2 písm. a), b), c), g), h), i) a j) sa nevzťahujú na fyzické osoby, ktoré majú od Organizátora Podujatia súhlas na vnášanie uvedených zbraní a predmetov na Podujatie.

 

(4) Účastníkovi Podujatia sa zakazuje

a) mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok 

príslušníkmi Policajného zboru a príslušník Policajného zboru ho na odkrytie tváre vyzval,

b) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu Podujatia,

c) vyslovovať a skandovať rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá,

d) vstupovať do priestorov kde sa koná Podujatie, ktoré nie  sú určené divákom (návštevníkom) Podujatia, 

e) hádzať v priestoroch konania Podujatia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov Podujatia,

f) zakladať ohne a používať pyrotechnické výrobky v priestoroch konania Podujatia,

g) vzbudzovať verejné pohoršenie,

h) znečisťovať priestor konania Podujatia aj plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami,

i) ničiť a poškodzovať priestor konania Podujatia a jeho vybavenie,

j) obťažovať a fyzicky napadať a biť účastníkov Podujatia, 

k) predávať tovary a služby bez povolenia Organizátora  Podujatia,

l) robiť zvukové a obrazové záznamy z priebehu Podujatia s výnimkou, ak Organizátor Podujatia dal účastníkovi Podujatia povolenie na túto činnosť.

       

 

        Čl. IV

              Vstup a pobyt účastníka na Podujatí

 

(1) Vstupovať do priestoru  v ktorom sa koná 

Podujatie môže iba fyzická osoba, ktorá sa preukáže štartovým číslom alebo iným dokladom oprávňujúcim ho na vstup na Podujatie. 

 

(2) Na požiadanie člena usporiadateľskej služby, člena súkromnej bezpečnostnej služby alebo príslušníka Policajného zboru a Mestskej (obecnej) polície, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na Podujatí, je účastník povinný kedykoľvek sa preukázať štartovým číslom alebo iným dokladom oprávňujúcim ho na vstup na Podujatie. V prípade, že štartové číslo alebo iný doklad 

nemá, je povinný opustiť priestor, v ktorom sa koná Podujatie. Ak tak neurobí, môže byť z Podujatia vyvedený. 

 

         Čl. V

                   Vyvedenie účastníka z Podujatia

 

Organizátor, člen usporiadateľskej služby, člen súkromnej bezpečnostnej služby alebo príslušník Policajného zboru a Mestskej (obecnej) polície, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na Podujatí, môžu vyviesť z Podujatia účastníka bez náhrady štartovného, ktorý:

a) nedodržiava pokyny Organizátora Podujatia, usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, Mestskej (obecnej) polície a členov súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na Podujatí,

b) narušuje verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh Podujatia,

c) požíva alkoholické nápoje počas Podujatia, ak obec vydala zákaz ich predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na Podujatí,

d) požíva drogy a iné psychotropné látky počas Podujatia,

e) odmietne odkryť si tvár na výzvu príslušníka Policajného zboru,

f) používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich 

predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu Podujatia,

g) vyslovuje a skanduje rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá, resp. ich prezentuje na transparentoch, plagátoch a podobne,

h) vstupuje do priestorov konania Podujatia, ktoré nie sú určené divákom (návštevníkom) Podujatia, napríklad do priestorov určených pre súťažiacich športovcov, členov realizačných tímov športovcov, rozhodcov, organizátorov,

i) hádže v priestoroch priestor konania Podujatia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov Podujatia,

j) zakladá ohne a používa pyrotechnické výrobky v priestor konania Podujatia,

k) vzbudzuje verejné pohoršenie,

l) znečisťuje priestor konania Podujatia (aj plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami), 

m) ničí a poškodzuje priestor konania Podujatia a jeho vybavenie,

n) obťažuje a fyzicky napáda a bije účastníkov Podujatia,

o) predáva tovary a služby bez povolenia Organizátora Podujatia.

 

        Čl. VI

     Účinnosť 

 

(1) V ostatných v tomto Organizačnom a návštevnom poriadku Podujatia osobitne neupravených právach a povinnostiach účastníkov Podujatia platia príslušné ustanovenia zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v platnom znení.

 

(2) Tento Organizačný a návštevný poriadok Podujatia nadobúda účinnosť dňa 15.9.2022

 

Dátum:  14.9.2022


Mgr. Jozef Pukalovič, v.r. konateľ BE COOL, s.r.o.

Kontakt

dm drogerie markt, s. r. o.

Na pántoch 18
831 06 Bratislava
Slovenská republika

Zákaznícka linka: 0800 111 881

E-mail: zakaznik@dm-drogeriemarkt.sk

Web: www.mojadm.skwww.dm-zenskybeh.sk

IČO: 31393781

IČ DPH: SK2020354534

Registrácia: OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 8828/B

BE COOL, s.r.o.

Nevädzova 6
821 01 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: 00421/904404638

E-mail: info@becool.sk

Web: www.becool.skwww.bratislavamarathon.com

IČO: 35 751 452

IČ DPH: SK2020230707

Registrácia: OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 17768/B


Copyright:

dm drogerie markt, s.r.o. a BE COOL, s. r. o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytovaných informácií, ako ani za bezproblémový a nerušený prístup na svoje stránky. Ak linky tejto stránky odkazujú na internetové stránky tretích strán, nepreberá dm drogerie markt, s.r.o. a BE COOL, s. r. o. žiadnu zodpovednosť za obsah zobrazených stránok.

Všetky dokumenty, súbory a materiály umiestnené na webových stránkach dm drogerie markt, s.r.o. a sú všetko súčasti autorských práv a sú súčasťou ochrany duševného vlastníctva. Tieto objekty nesmú byť kopírované pre komerčné účely alebo distribúciu a taktiež nesmú byť modifikované alebo znova použité na iných webových stránkach.

Každý užívateľ tejto webovej stránky, ktorý poskytne firme dm drogerie markt, s.r.o. informácie, súhlasí, že firma dm drogerie markt, s.r.o. má neobmedzené právo na tieto informácie, a že s nimi môže nakladať ako uzná za vhodné. Informácie poskytnuté užívateľom nepodliehajú utajovaniu.

 

© 2020 dm drogerie markt, s. r. o.